Regulamin

1. Zasady uczestnictwa
Uczestnictwo w projekcie Wiślackie Skrzaty organizowanym przez TS Wisła Kraków powstaje z chwilą podpisania formularza członkowskiego przez jednego z opiekunów prawnych oraz uiszczeniu opłaty startowej i członkowskiej

Uczestnictwo w projekcie jest równoznaczne z możliwością korzystania z zajęć z zakresu szkolenia piłkarskiego.

Umowa dotycząca uczestnictwa w zajęciach Wiślackich Skrzatów zostaje zawarta na czas określony – do końca danego sezonu (do końca czerwca). Każdy z miesięcznych okresów trwania umowy rozpoczyna się pierwszego i kończy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego (dalej „miesiąc członkostwa”).

Opiekunowie prawni mają prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia podpisania formularza uczestnictwa i regulaminu.

Opłata administracyjna uiszczona przy zawarciu Umowy, nie podlega zwrotowi.

Opiekunowie prawni mają prawo do rozwiązania umowy za uprzednim jedno-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca uczestnictwa od daty skutecznego dostarczenia wypowiedzenia.

Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapłaty opłaty administracyjnej i opłat członkowskich za miesiąc w kwocie wskazanej przez TS Wisła. Fakt, iż Uczestnik nie korzysta z zajęć lub nie bierze udziału w zajęciach ze względów medycznych nie zwalnia go od wnoszenia opłat członkowskich.

O ile inaczej nie zastrzeżono, opłata administracyjna i opłata członkowska za pierwszy miesiąc uczestnictwa są należne w dniu zawarcia Umowy. Kolejne opłaty członkowskie są płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca w okresie uczestnictwa metodą płatności wskazaną przez usługodawcę.

Wysokość opłaty członkowskiej nie jest uzależniona od ilości Usług wykorzystanych przez Uczestnika, a jej istotą jest pozostawienie do dyspozycji Uczestnika możliwości skorzystania z Usług TS Wisła. Nieskorzystanie w okresie obowiązywania umowy z Usług nie uprawnia opiekunów prawnych do żądania zwrotu opłaty oraz przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy.

TS Wisła Kraków zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy członkowskiej, bez odrębnego wezwania do zapłaty, w każdym przypadku gdy opóźnienie w zapłacie opłaty członkowskiej lub jej części przekracza 7 dni.

2. Zasady zachowania na zajęciach
Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych godzinach uczestnicy powinni być
w szatni min. 10 min. przed rozpoczęciem zajęć, by zajęcia rozpocząć punktualnie.

Uczestników obowiązuje strój sportowy – własne buty i strój sportowy dostarczony przez TS Wisła (koszulka, spodenki i getry).

Opiekunowie prawni proszeni są o wcześniejsze informowanie o nieobecności na zajęciach
i innych sprawach dotyczących udziału Uczestnika w zajęciach sportowych.

3. Wykorzystanie wizerunku Uczestnika
Podpisując i akcentując  regulamin opiekunowie prawni wyrażają zgodę na rozpowszechnianie – bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy bądź konieczności uiszczenia na ich rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat- przez TS Wisła, jak też przez wszystkich partnerów, sponsorów i współorganizatorów, wizerunku Uczestnika projektu Wiślackie Skrzaty i swojego własnego wizerunku przedstawionego na fotografiach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych przez TS Wisła,  w celu promocji i reklamy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach w Internecie, materiałach promocyjnych, komunikatach prasowych, z zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu z informacjami lub komentarzami stawiającymi osobę dziecka w negatywnym świetle (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o „Ochronie Danych osobowych” Dz.Ust. Nr 133).

4. Pozostałe warunki
Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia Uczestnikowi zgody od lekarza (pediatry, internisty lub lekarza medycyny sportowej) na udział w zajęciach. Zaświadczenie musi być dostarczone przed rozpoczęciem pierwszych zajęć przez Uczestnika.
W przypadku braku zaświadczenia rodzic bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia Uczestnika i wyraża zgodę na udział w zajęciach.

Godziny i miejsce zajęć są ogłaszane na oficjalnych kanałach informacyjnych projektu Wiślackie Skrzaty – oficjalnej stronie internetowej.  TS Wisła zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć oraz miejsca zajęć ze względu na zmiany w dostępności infrastruktury sportowej lub zmian warunków atmosferycznych w przypadku zajęć na boiskach zewnętrznych.

TS Wisła ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia, i nie stanowi to zmiany Umowy.

W dniach ustawowo wolnych od pracy TS Wisła zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w tych dniach oraz dniach poprzedzających lub następujących.

Przez podpisanie regulaminu, opiekunowie prawni potwierdzają, że zapoznali się z nim, zrozumieli go, akceptują warunki i zobowiązują się ich przestrzegać.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy członkowskiej poddaje się pod wyłączne rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby TS Wisła Kraków.

Dane Usługodawcy:

TS Wisła Kraków
ul. Ul. Reymonta 22
30-059 Kraków
NIP 6770052467

Strona wykorzystuje pliki cookies - jeśli zgadzasz się z polityką cookies zatwierdź klikając - "akceptuję"
Akceptuję
x